ITKonsulenten Samhandels- og forretnings­betingelser

§ 1. Indledning

ITKonsulenten har intet salg til private og følgende samhandels- og forretningsbetingelser gælder for al handel mellem ITKonsulenten på den ene side og køber på den anden side (herefter Kunde), medmindre andet er aftalt skriftligt mellem ITKonsulenten og Kunde.
Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke bindende for ITKonsulenten, med mindre skriftlig accept foreligger.

§ 2. Ydelse

2.1. Ved ydelser i nærværende Samhandels- og forretningsbetingelser forstås enhver disposition fra ITKonsulenten foretaget for Kunde for hvilken der udløses en betalingsforpligtelse som modydelse hos Kunden.
2.2. En ydelse omfatter, men er ikke begrænset til, produktsalg; herunder hardware og/eller software og dertil relaterede tjenester, rådgivning, opdateringer og services som måtte være omfattet af ITKonsulentens virksomhed.

§ 3. Tilbud

3.1. ITKonsulenten giver skriftligt eller mundtligt tilbud på basis af Kundens henvendelse, herunder Kundens oplyste behov og evt. specifikationer.
3.2 Et af ITKonsulenten til Kunden fremsendt tilbud om levering af Ydelser, er gældende i 14 kalenderdage fra datoen for tilbuddets fremsættelse, hvorefter det automatisk bortfalder. ITKonsulenten kan frit tilbagekalde tilbud, indtil købers skriftlige accept er kommet frem til ITKonsulenten.
3.3. Et tilbud jf. 3.1 afgives med forbehold for ændringer som følge af ændret grundlag for levering og/eller fremskaffelse af ydelsen.

§ 4. Ordre

4.1. Køb er endeligt, når ITKonsulenten har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet til køber
4.2. Hvis ITKonsulentens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med køberens ordre eller Aftalegrundlaget, og køberen ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal køberen meddele det til ITKonsulenten skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er køberen bundet af ordrebekræftelsen.

§ 5. Leveringstid, forsinkelse og force majeure

5.1. De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt. ITKonsulenten påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at hæve købet, hvis levering finder sted inden 4 uger efter den fastsatte leveringstid. ITKonsulenten er heller ikke ansvarlig for følgerne af en forsinkelse, selvom denne skyldes grov eller simpel uagtsomhed, og selvom forsinkelsen strækker sig ud over den fastsatte leveringstid med tillæg af ovennævnte antal uger.
5.2. ITKonsulenten er berettiget til med frigørende virkning at annullere en ordre, eller udskyde en levering helt eller delvist ved forhold, som skyldes force majeure, dvs., forhold, hvis opståen ITKonsulenten ikke har haft forudgående kendskab til og ej heller med rimelige bestræbelser kan afværge eller forhindre, som f.eks. strejke, lock-out, krig og krigsførelse samt anden force majeure .

§ 6. Risikoens overgang

6.1. Risikoens overgang for en ydelse sker ved overdragelse til fragtmand eller direkte overdragelse til Kunden, det være sig på bestemmelsesstedet, på ITKonsulentens adresse eller på et af ITKonsulenten eller Kunden anvist sted.

§ 7. Garanti og reklamation

7.1. For de ydelser, til hvilke der er forbundet en produktgaranti, yder ITKonsulenten udelukkende den garanti og/eller service, som producent eller leverandør tilbyder ITKonsulenten.
7.2. En reklamation af mangler på en ydelse skal fremsættes skriftligt inden 7 kalenderdage fra modtagelsen. For så vidt angår fejl og mangler, som Kunden ikke umiddelbart kan konstatere ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, udvides reklamationsfristen til 3 måneder.
7.3. ITKonsulenten fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler, som ikke er reklameret rettidigt jf. 7.2.
7.4. Såfremt en undersøgelse viser, at det leverede produkt er mangelfuldt pga. fabrikation, konstruktion eller materialefejl, erstattes købers omkostninger ved demontage og nymontage ikke ligeledes erstattes ikke om- gen- eller ny installation og konfiguration af software.
7.5 Kunden er forpligtet til at begrænse eventuelle tab, som Kunden måtte kunne lide som følge af eventuelle mangler.

§ 8. Priser og betalingsbetingelser

8.1. Alle angivne priser er ekskl. moms og andre eventuelle afgifter med mindre andet er angivet.
8.2. Kunden betaler fragt fra leveringsstedet med mindre andet er angivet.
8.3. Enhver ydelse faktureres ved fremsendelse eller præstation, jf. dog 8.4 og 8.5.
8.4. Konsulentydelser såvel online / ved fjernopkobling eller som onsite, faktureres pr. påbegyndt halve time efter endelig levering af ydelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende timepris.
8.5 Kørsel til Kundens adresse og/eller en af denne anviste adresse, faktureres til en fastsat timepris + Statens højeste takst pr. kørte km. samt direkte ekstraomkostninger som bro eller færge.
8.6 Udgifter til rejser, overnatning, ophold og forplejning i øvrigt i forbindelse med levering af Ydelserne vil blive faktureret på baggrund af ITKonsulentens faktiske afholdte omkostninger.
8.7. Ydelser med aftalt fast pris og eller abonnements tjenester, herunder software licenser / på abonnement faktureres forud.
8.8. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato med mindre andet er aftalt og vil fremgå af fakturaen på ydelsen.
8.9. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som ITKonsulenten ikke har anerkendt.
8.10. Ved manglende betaling eller ikke rettidig betaling forbeholder ITKonsulenten sig retten til at opkræve rykkergebyr(er) samt morarenter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.
8.11. Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er ITKonsulenten ikke forpligtet til yderligere levering/udførelse af arbejde, og ITKonsulenten er endvidere berettiget til at ophæve eller kræve forudbetaling, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
8.12. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Varer, som ikke rettidigt aftages og betales af køber, kan ITKonsulenten efter valg lade bortsælge for købers regning efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger samt rentegebyr som forannævnt, indtil betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

§ 9. Ejendomsforbehold

9.1. Det leverede forbliver ITKonsulentens ejendom, indtil betaling er lagt fuldt ud.

§ 10. Mangelbeføjelser

10.1. ITKonsulenten vælger afhjælpningsmåden i forbindelse med en reklamation jf. § 7; være sig omlevering, reparation eller tilbagebetaling af købesummen mod returnering af ydelsen, alt til fuld og endelig afgørelse.
10.2. Vælger ITKonsulenten at tilbagebetale købesummen jf. 10.1, forbeholder ITKonsulenten sig retten til at afskrive købesummen et efter ydelsens brug hos Kunden passende beløb. ITKonsulenten er under ingen omstændigheder forpligtiget til at betale et højere beløb end den betalte købesum for ydelsen.
10.3. Forøges ITKonsulentens omkostninger i forbindelse med levering af en ydelse og i forhold til den oprindelig aftalte pris grundet forhold, som kan henføres til Kunden, kan ITKonsulenten kræve godtgørelse herfor.

§ 11. Produktansvar

11.1 Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse Generelle Vilkår angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.
11.2 Ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, hvilket gælder uanset om det er ITKonsulenten, Kunden eller en tredjemand, som lider disse indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data, tab af renter og bod betalt af/til tredjemand skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader. Kundens manglende betaling af vederlag anses dog altid som et erstatningsberettiget og direkte tab.
11.3. ITKonsulenten er alene ansvarlig for skade forvoldt på person og ting af ITKonsulentens ydelser under den forudsætning, at skaden er forvoldt udelukkende under udøvelse af ITKonsulenten i forbindelse med en ydelse og/eller ved præstation heraf.
11.4. ITKonsulenten fraskriver sig ansvar for krav, som er opstået i forbindelse med forhold, som skyldes Kundens forsømmelighed og/eller uagtsomhed, herunder undladelse af opfyldelse af forpligtelser jf. forskrifter, brugsanvisninger og/eller vejledninger.
11.5. ITKonsulentens erstatningsansvar ved såvel simpel som grov uagtsomhed er beløbsbegrænset til det beløb som dækkes af ITKonsulentens ansvarsforsikring.
11.6. I den udstrækning, ITKonsulenten måtte blive pålagt erstatningsansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde ITKonsulenten skadesløs. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. ITKonsulenten og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet. ITKonsulenten er aldrig ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med levering af immaterielle ydelser (f.eks. service, tjenesteydelser, arbejdsydelser eller lignende).

§ 12 Overdragelse

12.1 Hverken ITKonsulenten eller Kunden er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke. Uanset det foranstående er ITKonsulenten dog berettiget til uden Kundens samtykke helt eller delvist at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand, som køber alle eller væsentlige dele af ITKonsulentens i forbindelse med en hel eller delvis overtagelse af ITKonsulenten.

§ 13 Underleverandører

13.1 Leverandøren er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med levering af Ydelserne. Med de begrænsninger der følger af disse Samhandels- og forretningsbetingelser er ITKonsulenten ansvarlig for sine underleverandører på samme vilkår, som hvis ITKonsulenten havde leveret Ydelserne selv.

§ 14 Opsigelse af aftaler

14.1 Aftaler indgået mellem ITKonsulenten og Kunden forbliver i kraft, indtil de opsiges eller ophæves af ITKonsulenten eller Kunden i overensstemmelse med bestemmelserne. Uden opsigelse genfaktureres aftalen automatisk for den på aftalen valgte periode. Aftalen genfaktureres først efter opsigelsesfristen er udløbet.
14.2 Aftaler mellem ITKonsulenten og Kunden kan opsiges af ITKonsulenten med 30 dages skriftligt varsel og af Kunden med 90 dages skriftligt varsel.
14.3 Kunden skal betale alle vederlag for Ydelser, der er leveret, og udgifter, der er påløbet i henhold til en aftale med ITKonsulenten, frem til den opsagte aftales ophør og uanset årsagen til ophør.
14.4. Ved opsigelse af aftalen med ITKonsulenten skal Kunden fortsat betale vederlag for de aftaler ITKonsulenten har indgået med 3. mand, med Kunden som slutbruger, indtil ophør af 3. mandsaftaler. ITKonsulenten opsiger de pågældende 3. mandsaftaler med kortest muligt varsel. ITKonsulenten påtager sig intet ansvar for, at 3. mandsaftaler kan opsiges med samme varsel jf. § 14.2., hvorfor Kunden særskilt er gjort opmærksom på, at Kunden kan hæfte for betaling også efter udløbet af opsigelsesperioden jf. § 14.2.
14.5. En Part kan ophæve en aftale, som følge af den anden Parts væsentlig misligholdelse, hvis en sådan væsentlig misligholdelse ikke er afhjulpet inden for 30 dage efter påkrav herom fra den ikke-misligholdende Part. Kundens forsinkede betaling med mere end 10 dage efter forfaldsdato i henhold til faktura udgør til enhver tid en væsentlig misligholdelse, der berettiger ITKonsulenten til at ophæve aftalen.

§ 15 Fortrolighed

15.1 ITKonsulenten, er forpligtet til at behandle modtagne oplysninger som fortrolige og må ikke uden Kundens forudgående skriftlige samtykke bruge sådanne oplysninger til andre formål end i forbindelse med levering af Ydelserne. ITKonsulenten må ikke videregive fortrolige oplysninger, som denne har modtaget, til andre juridiske eller fysiske personer end ITKonsulentens medarbejdere, konsulenter, rådgivere, repræsentanter eller underleverandører, som er involveret i leveringen af Ydelserne.
15.2 ITKonsulenten og Kunden er forpligtiget til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning for datasikkerhed.
15.3 Såfremt der er mistanke om brud på datasikkerhed og eller misbrug af kodeord og / eller kontooplysninger skal dette straks meddeles ITKonsulenten.
ITKonsulenten er ligeledes forpligtiget til at informere Kunden såfremt der opstår brud på datasikkerheden.
15.4 Opsigelse eller ophævelse af aftale berører ikke de nævnte fortrolighedsforpligtelse.

§ 16 Skriftlig korrespondance

16.1. Al skriftlig korrespondance herunder accept af skriftlige tilbud, indsigelser og opsigelser skal ske via eMail.

§ 17 Tvister

17.1 Enhver tvist mellem Kunden og ITKonsulenten skal såfremt dette er muligt forelægges disses respektive ansvarlige og søges løst i fællesskab. En tvist der ikke kan løses i fællesskab skal indbringes for og afgøres af byretten i Odense.

§ 18 Ændring af vilkår.

18.1 Alle Samhandels- og forretningsbetingelser kan af ITKonsulenten ændres med 30 dages varsel.
18.2 ITKonsulenten forbeholder sig ret til at ændre Samhandels- og forretningsbetingelser med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringen skyldes forhold, som ITKonsulenten ikke har indflydelse på, eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer.

§ 19 Rettigheder.

19.1 Alt materiale og information som tilhører ITKonsulenten må kun bruges eller kopieres med skriftlig tilladelse fra ITKonsulenten samt mod udtrykkelig kildehenvisning.
19.2 Rettigheder til al kode / software udviklet af ITKonsulenten eller dennes underleverandør tilhører ITKonsulenten med mindre andet er aftalt.
19.3 Tilretninger i Kundes IT Systemer tilhører Kunden med mindre andet er aftalt.

FÅ STYRKET DIN IT-LØSNING NU

Kontakt mit IT firma i Odense på Fyn

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 35 76 77 eller skrive en mail. Jeg er vant til mange forskellige spørgsmål – så her findes der ingen ”dumme spørgsmål” – kun de som du ikke stiller.

Kontor

Duedalen 3, Aasum

5240 Odense NØ 

Åbningstider

24/7

Telefon

28 35 76 77

Mail

arne@itkonsulenten.dk